Svensk Chefsrekrytering erbjuder rekryteringstjänster som på ett optimalt och effektivt sätt matchar kandidater och företag/verksamheter till framgångsrika rekryteringar. För att kunna utföra detta arbete måste vi ha god kännedom om både våra kandidater och klienter, denna information byggs upp och utvecklas på ett smart sätt över tid, tillsammans med kandidaterna och klienterna.

Vårt rekryteringssystem ”LinkedToManagers” hanterar all vår informationslagring och kommunikation på ett modernt och strukturerat sätt. Vi värnar om integriteten för våra uppdragsgivare, våra kandidater och för alla som är involverade i våra rekryteringstjänster. Svensk Chefsrekrytering och vårt rekryteringssystem ”LinkedToManagers” följer GDPR och övriga lagar som är aktuella för vår verksamhet.

Integritetspolicy

1.    Tillämpningsområde

1.1 För vem gäller policyn

Denna policy är tillämplig på alla medarbetare inom Svensk Chefsrekrytering, övriga som arbetar med våra uppdrag, kandidater, leverantörer, kunder och referenter.

1.2 För vad gäller policyn

Denna policy reglerar hur Svensk Chefsrekrytering samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna utföra våra rekryteringstjänster och vår Management konsulting. Policyn reglerar även hanteringen av personuppgifter för individer hos de parter som Svensk Chefsrekrytering har en affärsrelation till, så som leverantörer och kunder.

2.    Behandling av personuppgifter

Svensk Chefsrekrytering hantering av personuppgifter beskrivs nedan baserat på din relation till Svensk Chefsrekrytering.

2.1 För dig som är kandidat

2.1.1 Ändamålen med behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas endast för de ändamål och syften som beskrivs i denna Integritetspolicy. Om du väljer att inte förse oss med vissa personuppgifter kan det påverka vår möjlighet att utföra ett bra arbete för dig. Svensk Chefsrekrytering behandlar endast personuppgifter i den utsträckning sådan behandling är nödvändig för att kunna utför vårt uppdrag eller för sådana andra ändamål som framgår nedan. Det gäller även känsliga personuppgifter.

Svensk Chefsrekrytering behandlar dina personuppgifter för att:

  • effektivt, strukturerat och korrekt kunna hjälpa dig att hitta matchande karriärmöjligheter när du aktivt söker efter ett nytt arbete.
  • administrera och löpande utveckla samt förtydliga information om dig
  • effektivt kunna kommunicera med dig

2.1.2 Personuppgifter

Genom att godkänna denna Integritetspolicy samtycker du till att Svensk Chefsrekrytering behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy.

Du godkänner att vi sparar dina personuppgifter samt samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter när du:

  • söker ett arbete via oss
  • registrerar ditt CV och uppdaterar din kandidatprofil på vår hemsida
  • godkänner vår Integritetspolicy med en bekräftelse via mail.

Nedan finner du information om vilka slags personuppgifter Svensk Chefsrekrytering behandlar och hur Svensk Chefsrekrytering kan komma att få/inhämta dessa uppgifter.

2.1.2.1 Kandidat

De personuppgifter Svensk Chefsrekrytering behandlar om dig som kandidat utgår från de uppgifter du själv lämnar till Svensk Chefsrekrytering via Svensk Chefsrekrytering webb eller genom kontakt med Svensk Chefsrekryterings personal. Svensk Chefsrekrytering kommer inte att behandla dina personuppgifter utan att du först lämnat ditt godkännande genom att godkänna Svensk Chefsrekrytering Integritetspolicy.

Denna information kan sparas i vårt rekryteringssystem ”LinkedToManagers”, i vårt telefonisystem inkl. mobiler och i Microsoft Outlook.

De personuppgifter vi kan komma att behandla om dig utgörs bland annat av namn, adress, e-postadress, personnummer, betyg, intyg, utbildningar och arbetslivserfarenheter, fotografi, resultat från tester, uppgift från bakgrundskontroll, resultat från drogtester, uppgift från referensperson (såsom omdömen och hälsa, t.ex. anmärkningar kring sjukfrånvaro), kommunikations samt uppgifter som är nödvändiga för vår kvalitetssäkring av dig som kandidat. I de fall vi använder webintervjuteknik så sparas dessa filer för att kunna återanvändas vid senare tillfällen.

Med anledning av att vissa av Svensk Chefsrekryterings kunder ställer höga säkerhetskrav på individer kan Svensk Chefsrekrytering i vissa fall behöva utföra bakgrundskontroll, kreditkontroll, hälsokontroll och/eller drogtest på dig. Som en del i en bakgrundskontroll kan Svensk Chefsrekrytering be dig att inkomma med ett utdrag ur belastningsregistret. Det är du själv som beställer ett sådant utdrag hos relevant myndighet. Det är alltid du själv som avgör om du vill beställa ett belastningsregisterutdrag. Väljer du att avstå kan det påverka dina möjligheter att bli aktuell för den nya tjänsten. Utdraget kommer att öppnas av dig tillsammans med Svensk Chefsrekrytering och/eller Svensk Chefsrekrytering kund. Informationen i ett belastningsregisterutdrag hanteras med yttersta konfidentialitet och kommer aldrig att behandlas av Svensk Chefsrekrytering. Svensk Chefsrekrytering kan emellertid komma att muntligen stämma av resultatet med kunden i vår kvalitetssäkringsprocess.

Svensk Chefsrekrytering kan även be dig att lämna ytterligare personuppgifter, dessa kommer också att omfattas av denna Integritetspolicy.

2.1.2.2 När lämnar vi ut dina personuppgifter?

I de fall som du är aktuell och har visat intresse i en rekryteringsprocess kommer vi att delge för uppdraget relevanta personuppgifter till det specifika företaget, myndigheten eller organisationen som är vår uppdragsgivare.

Vi har i vår tur säkerställt att våra uppdragsgivare hanterar dina personuppgifter på ett betryggande och korrekt sätt. I det fall att du presenteras som en tänkbar kandidat för vår uppdragsgivare, kan våra uppdragsgivare spara dina personuppgifter och för rekryteringsuppdraget relevant information, även efter avslutat rekryteringsuppdrag.

Vi tecknar personuppgiftsbiträdesavtal med våra uppdragsgivare där vi säkerställer att uppdragsgivaren lagrar och behandlar dina personuppgifter på ett sätt som är förenligt med GDPR.

I de fall som du är aktuell i en rekryteringsprocess kommer vi att delge för uppdraget relevanta personuppgifter till eventuella underleverantörer som kan vara inblandade i rekryteringsprocessen. Exempel på leverantörer kan vara leverantörer inom tester, bakgrundskontroll, underkonsulter etc. I det fall som detta sker, kommer du att informeras om detta. Om ytterligare samtycke krävs kommer vi eller vår leverantör att inhämta detta från dig.

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part utanför vårt uppdrag om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

2.1.3 Sparande av personuppgifter

De uppgifter du registrerar i din kandidatprofil via Svensk Chefsrekryterings hemsida eller som Svensk Chefsrekrytering registrerar i rekryteringssystemet ”LinkedToManagers” kommer att sparas så länge som ditt konto är aktivt.

Ditt konto räknas som inaktivt om du inte har loggat in på det under de senaste 10 åren eller att du återkallat ditt samtycke till Svensk Chefsrekryterings behandling av dina personuppgifter.

2.2 För dig som är kund eller leverantör

2.2.1 Ändamålen med behandling av personuppgifter

Personuppgifter och företagsuppgifter behandlas endast för de ändamål och syften som beskrivs i denna Integritetspolicy. Om du väljer att inte förse oss med vissa uppgifter kan det påverka Svensk Chefsrekryterings möjligheter att optimalt utföra vårt uppdrag.

Svensk Chefsrekrytering behandlar personuppgifter och företagsuppgifter i den utsträckning sådan behandling är nödvändig för att optimalt kunna utföra sina rekryteringstjänster.

Det kan vara ändamål som framgår nedan:

  • att ni ska kunna ta del av information i samband med att vi utför rekryteringsuppdrag.
  • administrera vår relation och kommunikation till er.
  • möjliggöra framtida affärsrelationer.

2.2.2 Personuppgifter

Genom att godkänna denna Integritetspolicy så lämnar ni ert samtycke till att Svensk Chefsrekrytering behandlar och hanterar personuppgifter om era anställda och/eller leverantörer i enlighet med denna Integritetspolicy.

Ni bekräftar även att ni innan lämnandet av samtycket har fått godkännande för Svensk Chefsrekrytering personuppgiftshantering i enlighet med denna Integritetspolicy från samtliga berörda individer.

2.2.2.1 Kunder

Svensk Chefsrekrytering kan komma att behandla kontaktpersoners personuppgifter. Sådana uppgifter utgörs bland annat av namn, adress, e-postadress, befattning, ansvarsområden och andra uppgifter som är nödvändiga för tillhandahållande och uppföljning av rekryteringstjänster samt för att möjliggöra och utveckla framtida affärsrelationer.

2.2.2.2 Leverantörer

Svensk Chefsrekrytering kan komma att behandla kontaktpersoners och andra anställdas personuppgifter. Sådana personuppgifter utgörs bland annat av de uppgifter som angivits under punkt 2.2.2.1 (Kunder) och 2.1.2.1 (Kandidat) och andra uppgifter som är nödvändiga för tillhandahållandet och uppföljningen av rekryteringstjänster, för att säkerställa en bra leverans av tjänster till Svensk Chefsrekrytering samt för att möjliggöra framtida affärsrelationer.

2.2.3 Lagring av personuppgifter

Hur länge en personuppgift kommer att sparas beror på vilken personuppgift som det rör sig om och syftet med dess behandling. De leverantörsuppgifter som finns i vårt affärssystem kommer att lagras så länge som respektive konto är aktivt.

Ett konto räknas som inaktivt om det ger Svensk Chefsrekrytering skäl att tro att personuppgifterna har blivit inaktuella eller att samtycke till behandlingen återkallats.

2.3 Personuppgifter för marknadsföringsändamål

Det samtycke som lämnats täcker även att den information som du förser Svensk Chefsrekrytering med kan användas för marknadsföring och marknadsundersökningar för att på så vis förse kandidater, anställda, kunder och leverantörer med en bättre upplevelse och förbättra och optimera kvaliteten på rekryteringstjänsterna, genom att visa innehåll som kan vara av intresse för dig och leverera mer relevant information till dig.

I det fall du inte längre önskar ta emot marknadsföring från oss är det enkelt att i varje utskick avsäga sig framtida utskick. Man kan också ta direktkontakt med oss så tar vi bort ditt namn i vårt register.

2.3.1 Cookies och liknande teknik

Vi arbetar med att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats. I detta syfte samlar vi in olika typer av information om våra användare. Vi kommer att använda oss av cookies för att förstå dig som användare och för att analysera data om användare. Exempel på sådan information är vilka sidor som har besökts, tid på dygnet som de har besökts, vilken typ av webbläsare som har använts och var rent geografiskt som våra användare befinner sig. Enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om vad de används till samt hur de kan undvikas.

Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av cookies, så kallade sessionscookies, lagras endast temporärt under den tid du är inne och surfar på en sida. Cookies används inte för att köra program eller för att sprida virus till din dator. Cookies är unikt knutna till dig och din dator och kan enbart läsas av webbservern knuten till den domänen som utfärdade din cookie. Cookies är avsedda att förenkla din användning och bespara dig tid.

På sajten används cookies för att öka funktionaliteten för våra användare. En förutsättning för att kunna använda sajtens tjänster är att du accepterat användande av cookies. De flesta webbläsare (Internet Explorer, Mozilla Firefox m fl) accepterar automatiskt användandet av cookies, men du kan vanligtvis modifiera inställningarna i din webbläsare till att avböja cookies om du så önskar.

Du kan också modifiera inställningarna i din webbläsare så att du informeras varje gång en cookie erbjuds och på detta vis ges en möjlighet att acceptera eller avböja cookies vid varje tillfälle. Om du inte vill acceptera användande av cookies kan du göra inställningar via din webbläsares säkerhetsinställningar. Observera att ett nekande till användning av cookies kan medföra att sajten inte fungerar fullt ut.

3.    Skyddet för personuppgifter

Svensk Chefsrekrytering har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. För att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt använder vi oss av datanätverk som är intrångsskyddade med bland annat brandväggar och lösenordsskydd enligt branschstandard. För att säkerställa integriteten för de personuppgifter som du lämnar via Internet kan vi komma att använda krypteringsteknik när vi överför sådana personuppgifter över Internet till våra servrar.

Svensk Chefsrekrytering anställda och leverantörer är bundna av sekretessavtal och är skyldiga att följa Svensk Chefsrekrytering regler för informations- och IT-säkerhet, denna Integritetspolicy och andra interna föreskrifter som ytterligare reglerar behandlingen av personuppgifter.

4.    Personuppgiftsansvarig

Denna personuppgiftspolicy syftar till att ge dig information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig och hur dessa används. Om du har några frågor, vänligen kontakta oss på personuppgiftsansvarig@svenskchefsrekrytering.se

Svensk Chefsrekrytering AB                                org nr 556723-7218,

Borgmästargränd 3, 553 20 Jönköping

Ytterst personuppgiftsansvarig för Svensk Chefsrekrytering AB är VD. VD ansvarar också för att nyanställda informeras om GDPR och Svensk Chefsrekryterings policy avseende personuppgifter i samband med introduktion av nyanställda. Den personuppgiftsansvarige ska se till att behandlingen av personuppgifter är laglig enligt dataskyddsförordningen och har till exempel ansvaret för informationssäkerheten och att de registrerade får den information de har rätt till. Det är naturligtvis också varje anställds eget ansvar att se till att dataskyddsförordningen efterlevs.

5.    Svensk Chefsrekrytering som personuppgiftsbiträde

Svensk Chefsrekrytering är personuppgiftsansvarig för Svensk Chefsrekrytering personuppgifter men det kan förekomma situationer där Svensk Chefsrekrytering inte är personuppgiftsansvarig utan enbart ett personuppgiftsbiträde åt tredje man. När Svensk Chefsrekrytering behandlar personuppgifter som ett personuppgiftsbiträde sker det på uppdrag av tredje man och Svensk Chefsrekrytering är då bundet av de instruktioner som Svensk Chefsrekrytering fått av den personuppgiftsansvarige. I dessa situationer kan Svensk Chefsrekrytering inte garantera att sådan behandling kommer att ske i enlighet med denna Integritetspolicy men Svensk Chefsrekrytering kommer alltid säkerställa att behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning och i möjligaste mån i enlighet med denna Integritetspolicy.

6.    Dataskyddsombud

Ett dataskyddsombud kan betraktas som ett informationshanteringens svar på ett arbetsmiljöombud. Dataskyddsombudets uppgift är att se till att personuppgifter behandlas på ett lagligt och korrekt sätt och i enlighet med god sed. Om dataskyddsombudet ser att personuppgifter inte behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen så ska ombudet påtala detta för den/de personuppgiftsansvariga. Om ändring inte sker inom rimlig tid ska ombudet påtala bristerna till Svensk Chefsrekryterings VD. Om ändring ändå inte sker kan ombudet anmäla detta till Datainspektionen. En annan av ombudets uppgifter är att föra förteckningar över de personuppgiftsbehandlingar som den ansvarige genomför. Dataskyddsombudet arkiverar alla de personuppgiftsbiträdesavtal som Svensk Chefsrekrytering är skyldiga att teckna om någon utomstående ska behandla företagets personuppgifter. Dataskyddsombudet har en rådgivande roll. Det görs inte någon uppsökande, kontrollerande verksamhet, så som att regelbundet kontrollera att olika enheter följer dataskyddsförordningen i sin verksamhet. Svensk Chefsrekrytering kan dock rådfråga dataskyddsombudet om man är osäker på hur man ska tolka dataskyddsförordningen i olika frågor. Dataskyddsombudet kan i sin tur rådfråga Datainspektionen för att få hjälp med sin rekommendation till personuppgiftsansvarig.

Dataskyddsombudet har till uppgift att säkerställa att Svensk Chefsrekryterings personuppgiftshantering följer dataskyddsförordningen och till denna kopplade regler. Denna person svarar på dina frågor om dataskydd och går att nå via dataskyddsombud@svenskchefsrekrytering.se

7.    Dina rättigheter

Du som individ har rätt att kostnadsfritt, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till Svensk Chefsrekrytering på adressen ovan (under ”Personuppgiftsansvarig”) få besked om vilka personuppgifter som Svensk Chefsrekrytering behandlar om dig samt information om omfattningen och syftet med sådan behandling. Du som individ har även rätt att när som helst begära att vi blockerar, utplånar eller rättar dina personuppgifter. Du har alltid rätt att återkalla ett lämnat samtycke och meddela att du motsätter dig fortsatt behandling av dina personuppgifter.

8.    Ändringar i denna integritetspolicy

Svensk Chefsrekrytering förbehåller sig rätten att revidera denna Integritetspolicy från tid till annan. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av Integritetspolicyn. Om vi gör några ändringar i Integritetspolicyn kommer vi att publicera dessa ändringar på webbplatsen. Du rekommenderas därför att läsa denna Integritetspolicy regelbundet för att uppmärksamma eventuella ändringar. Om vi ändrar Integritetspolicyn på ett sätt som väsentligt skiljer sig från vad som angavs när ditt samtycke samlades in, kommer vi att underrätta dig om dessa förändringar och vid behov be dig om att på nytt samtycka till Svensk Chefsrekrytering personuppgiftsbehandling.

9.    Kontakta oss

Om du har några frågor gällande denna Integritetspolicy eller vår användning av dina personuppgifter så kontakta oss.

Kontaktperson för Personuppgiftsansvarig

Svensk Chefsrekrytering AB

Att: Bo Eliasson, VD

Borgmästargränd 3

553 20 Jönköping

personuppgiftsansvarig@svenskchefsrekrytering.se

 

Dataskyddsombud

Svensk Chefsrekrytering AB

Att: Hjördis Eliasson

Borgmästargränd 3

553 20 Jönköping

dataskyddsombud@svenskchefsrekrytering.se

2018-05-24